Complexul Turistic Satu`Muscelean

Termeni & Conditii

ASPECTE IMPORTANTE
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și Regulamantului General privind Protecția Datelor Personale 2016/679 (GDPR), SC FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este operarea rezervării serviciilor turistice și/sau de organizări evenimente, facturarea serviciilor turistice și/sau de organizări evenimente solicitate, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și asigurarea pazei și securității bunurilor și valorilor persoanelor vizate și a bunurilor operatorului și a împrejmuirilor afectate acestora.
Destinația informaţiilor înregistrate: sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate, la cerere, numai autorităților statului îndreptățite prin lege.
La acest moment, la locaţia unde sunteţi informat şi vă daţi consimţământul, nu exista spaţii monitoriyate video care să presupună colectarea de la dumneavoastră de date cu caracter personal.
SC FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL este o persoană juridică română, care deţine printre altele, un Complex turistic – SATU MUSCELEAN, ce se află situat în Sat Cândești, Comuna Albeștii de Muscel, str Bratia Mică, nr. 195A, județul Arges, intr-o zonă foarte liniștita la poalele munților, la confluența râurilor Bratia și Brătioara.
SC FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL are sediul social în Sat Smeura, Comuna Moşoaia, Aleea Dealului, nr. 17, camera nr. 2, Judeţul Argeş, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribinualul Argeș, sub nr. J3/69/29.01.2002, având cod fiscal 14416372.
SC FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL respectă confidențialitatea tuturor clienților săi și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.
SC FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în funcție de opțiunea exprimată prin prezentul document.
SC FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar în vederea îndeplinirii scopului mai jos menționat.
Ce date cu caracter personal prelucrează FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL?
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.
În contextul operării rezervării serviciilor turistice și/sau de organizări evenimente, facturării serviciilor turistice și/sau de organizări evenimente solicitate și asigurării pazei și securității bunurilor și valorilor dumneavoastră și ale operatorului de servicii turistice, vă putem solicita anumite date cu caracter personal: nume și prenume, companie/autoritate/instituție, CNP, vârstă minori, adresa de corespondenta, telefon/fax, e-mail.
Cine sunt persoanele vizate?
Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către SC FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.
Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?
Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorul scop:
Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri.
Indiferent de situație, în cazul în care veți dori la un moment dat, încetarea prelucrării de către SC FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți solicita oricând încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.
Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Destinatarii datelor înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii turistice, desfășurarea evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri, autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliţie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc. Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către SC FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.
Durata prelucrării datelor cu caracter personal
În vederea realizării scopului menționat, SC FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților SC FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL, până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., va exercita dreptul de opoziție/de ștergere (cu excepția situației în care SC FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu va exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SC FERGUSON BUILDING CONCEPT pe durata de timp prevăzută în procedurile interne SC FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL și/sau vor fi distruse.
Care sunt drepturile dumneavoastră?
În relația cu SC FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:
 • Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.
 • Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care SC FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:
  -este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;
  -este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.
 • În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, SC FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL poate: fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate; fie să refuze să dea curs cererii.
 • De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.
Cum va puteți exercita drepturile dumneavoastră?
Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Specialistului în protecția datelor cu caracter personal din cadrul SC FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată sau la adresa sediului social al firmei FERGUSON BUILDING CONCEPT SRL.

Nelamuriri? Suna-ne

0720.019.383

Contact

Adresa

Strada Bratia Mica, Nr 195A, Sat Cândești, comuna Albeștii de Muscel, Arges

Telefon

0720.019.383 / 0348.444.900

Email

contact@satumuscelean.ro